O projektu

Goričko pod zvezdami – astronomski turizem doživetij

Javni poziv LAS Goričko 2020 v letu 2016 Sofinanciranje Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Vodilni partner: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci

Partnerji: Vrtnarstvo AŽ d.o.o., socialno podjetje, Gornji Petrovci 1, 9203 Petrovci STOPAJ – društvo za razvoj idej, Šalovci 153a, 9204 Šalovci

Tematsko področje ukrepanja: Razvoj osnovnih storitev

Ukrep po SLR: Razvoj turizma z vključevanjem naravne in kulturne dediščine

Specifični cilj

Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti

Namen operacije

Eden izmed ključnih izzivov slovenskega turizma je neizkoriščenost turistične privlačnosti posameznih območij s povezovanjem naravnih danosti in inovativne turistične ponudbe. Dodatna in privlačna vsebinska ponudba je zagotovilo za vnovčenje kulturnih in naravnih danosti ter bistveno diferenciacijo okolja, kot je Goričko od podobnih območij v Srednji Evropi. Namen predlagane operacije Goričko pod zvezdami- astronomski turizem doživetij je prav oblikovanje novega turističnega produkta in njegova neposredna povezava z obstoječimi ponudniki, ki oblikujejo turistično partnerstvo za skupni nastop na trgu. Osnovna aktivnost je razvoj sodobnega turističnega produkta Goričko pod zvezdami, združuje elemente doživetij vodenih nočnih ogledov zvezdnega neba, zvezdno učno pot in zvezdne spalnice ter jih povezuje v partnerstvo turističnih ponudnikov za skupni nastop na trgu. Ključna naravna danost območja Goričkega, ki predstavlja potencial za razvoj opisanega turističnega produkta je relativno nizka stopnja svetlobne onesnaženosti, ki omogoča ugodne pogoje za ogled zvezdnega neba. Vsi elementi novega turističnega produkta slonijo na naravi prijazni in trajnostni obliki turizma, ki ne posega v elemente naravne dediščine ter tako pomembno prispeva k ohranjanju stanja okolja. Iz vidika promocije tovrstne trajnostne oblike turizma in posredno gospodarske dejavnosti predlagana operacija celo prispeva k izboljšanju stanja okolja. Med drugim rešuje tudi dva izziva- povečanje število turistov brez ogrožanja naravne in kulturne dediščine ter dvig kvalitete ponudbe doživljajskega turizma za ustvarjanje večjega dohodka. Predlagana operacija vključuje oba ključna koncepta astro-turizma, ki se vse bolj razvija po različnih destinacijah po vsem svetu. Prvi koncept Potovanje zaradi astronomije dosega ciljne skupine amaterskih astronomov, fotografov in opazovalcev redkih astronomskih pojavov, ki prihajajo na določene destinacije, ki ponujajo ugodne pogoje za opazovanje ali pa zgodovinske znamenitosti povezane z astronomijo. Drugi koncept Srečati astronomijo med potovanjem pa pomeni bistveno obogatitev programov obstoječih turističnih ponudnikov na destinacijah predvsem v večernem in nočnem času, kar v veliki meri ponuja priložnosti za vključevanje elementov ponudbe kulinarike, vina, tradicije, naravne in kulturne dediščine ter gostom prinaša avtentične izkušnje in doživetja.

Cilji operacije

Rešitve in aktivnosti, ki so del predlagane operacije so izjemnega pomena za turistični razvoj območja Goričkega, saj pomembno prispevajo k razvoju nove ponudbe in povezovanju obstoječih turističnih ponudnikov v nov turistični produkt, ki celotnemu okolju prinaša dodano vrednost v smislu trženja in storitev v turizmu. Zagotavlja namreč novo doživetje za že obstoječe strukture gostov in hkrati v to okolje privablja nove strukture gostov, ki sicer v tem okolju ne bo našli doživetij, ki bi potešile njihove želje in potrebe med oddihom ali potovanjem. Območje Goričkega z novim turističnim produktom dobiva dodano možnost za pomemben preskok in osnovnega trženja nočitev z zajtrkom na nivo trženja doživetij, ki v okolje prinašajo multiplikativne učinke.

Rezultati operacije

  • 1 nov turistični produkt Goričko pod zvezdami,
  • 10 novih nočitvenih kapacitet Zvezdna spalnica,
  • 10 izobraževanj za ponudnike in turiste Goričko pod zvezdami in
  • 1 turistično partnerstvo Goričko pod zvezdami.

Obdobje izvajanja operacije 12.11.2018 - 14.8.2019

Celotna vrednost operacije v EUR 72.846,64

Znesek sofinanciranja v EUR 54.615,31

Kontakt

info@salovci.si, 02 559 80 50